Nieuwe kantoren alleen nog in steden en bij grote stations

 

 

De provincie gaat zich kritisch opstellen bij verzoeken om nieuwe kantoorlocaties in Zuid-Holland te ontwikkelen. Het gaat om de grotere locaties die gemeenten nog niet in bestemmingsplannen hebben opgenomen. Dit soort plannen kan alleen nog op goedkeuring van de provincie rekenen als de kantoren zich in de stedelijke centra bevinden en in de buurt van goed openbaar vervoer.

Dat staat in de nieuwe Provinciale Structuurvisie (PSV) die GS op 23 augustus hebben vastgesteld. In deze geactualiseerde PSV beperkt de provincie de stedelijke centra waar nog nieuwe kantoren mogelijk zijn, en moeten ontwikkelaars en gemeenten de zogeheten SER-ladder toepassen. Dat betekent dat onder meer eerst de beschikbare, leegstaande kantoorruimte moet worden benut voordat er van nieuwbouw sprake kan zijn.

“Schaarste creŽren”
Gedeputeerde Liesbeth Spies van Ruimtelijke Ordening zegt dat de bijstelling van de PSV inspeelt op de ingezakte kantorenmarkt. “Wij maken ons zorgen over het overschot aan vierkante meters dat nu op de tekentafels ligt. Dat is vier keer zoveel als waar de komende tien jaar nog behoefte aan is. We moeten ervoor waken dat we straks bouwen voor leegstand. Door juist nu te gaan temporiseren, kunnen we schaarste creŽren.“ Ook voor woningbouw en bedrijfslocaties wil de provincie met gemeenten en regio’s overleggen hoe de capaciteit kan worden teruggebracht.

De ruimtelijke ordeningskaart in de PSV (“functiekaart”) is op verzoek van diverse gemeenten op een aantal plaatsen gewijzigd. In totaal verzochten 26 gemeenten de functiekaart aan te passen met in totaal 47 verschillende verzoeken. Daarvan heeft de provincie er 30 gehonoreerd.

Outletcentre
Voor glastuinbouw wijst de PSV locaties in de gemeenten Binnenmaas en Nieuwkoop aan. Een outletcentre was in de vorige PSV nog voorzien in Alphen aan den Rijn. Nu de ontwikkelaar zich daar heeft teruggetrokken, is op verzoek van de gemeenten het zogeheten Bleizo-terrein op de grens van Zoetermeer en Bleiswijk aangewezen als een locatie waar een dergelijke voorziening zich kan vestigen. Wel zal onderzoek moeten uitwijzen dat zo’n centrum de lokale detailhandel niet ontwricht. GS hebben verder besloten mee te werken aan de legalisering van de kartbaan in de gemeente Strijen.

Gebiedsprofielen
De provincie heeft in de geactualiseerde PSV een begin gemaakt om meer te gaan sturen op ruimtelijke kwaliteit. Daartoe is de kwaliteitskaart aangepast. Op deze kaart is te zien welke ruimtelijke kwaliteiten in de verschillende landschappen in Zuid-Holland bestaan. Gemeenten en regio’s wordt verzocht daarmee rekening te houden in hun ruimtelijke planvorming. Om de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland verder te versterken, gaat de provincie met de regio’s gebiedsprofielen maken die een doorvertaling zullen krijgen in de bestemmingsplannen.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters