Coffeeshops besloten club voor lokale marktHoewel voor Hoogvliet minder relevant, er is in Hoogvliet geen coffeeshop, is het toch van belang van deze wijziging af te weten.

Het kabinet neemt maatregelen om overlast en drugstoerisme terug te dringen. De toegang tot coffeeshops wordt verbonden aan een clubpas en er komt een maximum aan het aantal leden. Leden moeten meerderjarig zijn en inwoner van Nederland. Coffeeshops worden zo besloten clubs voor de lokale markt. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van minister Schippers (VWS) en minister Opstelten (VenJ).

BeŽindiging open deurbeleid coffeeshops
Het kabinet wil dat het huidige open deurbeleid van de coffeeshops wordt beŽindigd en dat de bestrijding van de georganiseerde (drugs-) criminaliteit wordt geÔntensiveerd. Om dat te bereiken, neemt het kabinet de volgende maatregelen: Alleen ingezetenen van Nederland krijgen toegang tot coffeeshops. Dit gebeurt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en op basis van lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt verleend in de vorm van een clubpas, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een bewijs dat de aanvrager inwoner van Nederland is. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar.
Het kabinet maximeert het aantal leden van de coffeeshop. Het maximum wordt op een later moment vastgesteld. De burgemeester kan afhankelijk van de lokale omstandigheden per coffeeshop een lager maximum ledenaantal bepalen.
Niet ingezetenen van Nederland krijgen geen toegang tot de coffeeshops. Het kabinet tekent bij dit besluit aan dat de uitkomst van de rechtszaak bij de Raad van State tussen de gemeente Maastricht en een coffeeshophouder over het ingezetenencriterium wordt afgewacht.
Om de zichtbaarheid van coffeeshops voor scholieren ter verkleinen, vergroot het kabinet de afstand tussen scholen en coffeeshops naar 350 meter. Daarbij geldt de reŽle afstand, te voet over de openbare weg.
De maatregelen worden geleidelijk ingevoerd. Het kabinet verwacht dat de sluiting van coffeeshops het voor buitenlandse drugstoeristen niet meer aantrekkelijk maakt om naar Nederland te komen voor cannabis. Mogelijke neveneffecten van de maatregelen worden scherp in de gaten gehouden en aangepakt door politie, justitie en bestuur.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters