Gedenkwaardige avond op het Einstein Lyceum

 


 

 

Maandagavond 31 januari 2011 was een gedenkwaardige avond op het Einstein Lyceum te Hoogvliet

Op deze avond is de jaarlijkse thema-avond gehouden, georganiseerd door de ouderraad van het Einstein Lyceum. Het thema voor dit jaar was “effectief leren”, met als gastspreker Prof. Dr. G Westhoff, bekend om zijn kennis en ervaring in didactiek van de moderne talen en vooral de inspirerende wijze waarop hij dat presenteert.

Op verzoek van wethouder de Jonge van Rotterdam (wethouder onderwijs) is deze avond ook aangegrepen voor een ander doel. Een voor Rotterdam en zeker voor Hoogvliet, gedenkwaardig convenant is op deze avond ondertekend.

Het betreft een convenant binnen het Rotterdamse Onderwijsbeleid “Beter Presteren”, waarbij het uitgangspunt is, dat voor goed onderwijs en het verbeteren van leerprestaties, samenwerking en afstemming tussen school en ouders essentieel is. Ouderbetrokkenheid maakt een essentieel onderdeel uit van dit beleid. Het is van belang dat ouders zich bewust zijn, dat betrokkenheid bij de schoolontwikkeling van hun kinderen bepalend is voor hun schoolcarrière. De verwachtingen over en weer dienen hierbij helder te zijn. In het school-oudercontract zijn deze vastgelegd. De ondertekenaars van het convenant verklaren in het schooljaar 2011 – 2012 de genoemde school-oudercontracten te gaan invoeren.

De scholen voor voortgezet onderwijs in Hoogvliet, te weten: de praktijkschool Accent, het Penta College en het Einstein Lyceum hebben alle drie dit convenant ondertekend en verplichten zich daarmee naar de wethouder van onderwijs van Rotterdam, om toe te werken naar de invoering van de school-oudercontracten voor het volgende schooljaar. De gemeente Rotterdam stimuleert de invoering van het school-oudercontract door met de Rotterdamse schoolbesturen afspraken te maken over de invulling van de ouderbetrokkenheid en de formalisering ervan.

Ouderbetrokkenheid heeft op het Einstein Lyceum al meer dan 10 jaar hoge prioriteit. Het resultaat is een zeer actieve ouderraad die, getuige de organisatie van deze thema-avond, op diverse manieren probeert om ouders bij de school te betrekken. In deze tijd van tweeverdieners, is dat echter een moeizaam verhaal. Een verplichting naar ouders door middel van een contract, wordt ook door de ouderraad toegejuicht. Daarnaast is op het Einstein Lyceum al een aantal jaar een oudercontactpersoon. Deze functie dreigt echter door het bestuur te worden stopgezet. Wethouder de Jonge heeft toegezegd navraag te doen betreffende de voortzetting ervan.

In het begin van de thema-avond hebben in aanwezigheid van diverse ouders van het Einstein Lyceum en de voltallige ouderraad de verschillende partijen het convenant “Ouderbetrokkenheid Hoogvliet” ondertekend. Partijen werden vertegenwoordigd door dhr. Louis Jongejans, directeur Einstein Lyceum, mw. Yvonne Laging, directeur Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet, dhr. Gerrit Slingerland, locatie directeur PENTA College CSG Hoogvliet, mw. Ingeborg Hoogveld, portefeuillehouder onderwijs deelgemeente Hoogvliet en zoals aangegeven wethouder H.M. de Jonge, wethouder onderwijs gemeente Rotterdam.

De door de stichting ouderraad georganiseerde avond had als thema ’effectief’ leren. Onder leiding van Gerard Westhoff is een aantal stellingen besproken met ouders en personeelsleden van het Einstein Lyceum en de genoemde genodigden uit de politiek. De prikkelende stellingen nodigden uit om na te denken over modern onderwijs en de laatste inzichten die wetenschappers daarover hebben verkregen.

De discussie was geanimeerd waarbij men o.a. tot de conclusie kwam dat leerlingen geleerd moet worden om zelfstandig en zelfverantwoordelijk te werken en dat daar de ene leerling sneller aan toe is dan de andere. Leerkrachten die houden van hun vak, houden per definitie van de leerlingen. Dat komt dan ook als zodanig tot uiting in hun wijze van lesgeven.

Samengevat: een mooie avond, waarbij het weer eens ging over waar het op school over moet gaan: “goed onderwijs”. Indien dit artikel interesse heeft gewekt is er de mogelijkheid om hier tijdens de open dag op 5 februari van 10.00 tot 13.00 uur vragen over te stellen aan de daar aanwezige ouderraadsleden. Zie www.einsteinlyceum.nl

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks