Nieuwjaarsspeech Wijkraad voor Pernis

 


Welkom Dames en heren,

Namens de Wijkraad voor Pernis heet ik u allen van harte welkom en wens ik u een voorspoedig maar bovenal gezond 2010 toe.

Het winterse weer heeft heel Nederland in zijn greep en stelt ons voor de nodige problemen. Ook Pernis ervaart dit aan den lijve. Niet alleen automobilisten maar ook fietsers en voetgangers ondervinden dagelijks deze hinder. Dagelijks vindt er afstemming plaats met de Roteb en de Wob ploeg om na te gaan welke acties ondernomen kunnen worden om de overlast van het winterse weer te beperken. Nu er een groot gebrek is aan strooizout en zand, zijn deze mogelijkheden beperkt. Wel wordt steeds bezien of plaatsen waar veel mensen en/of ouderen komen eerst aandacht gegeven kan worden.

Aan de viering van Oud en Nieuw is veel voorbereiding vooraf gegaan. Politie, Stadstoezicht, Particuliere beveiliging, Stichting Welzijn Pernis en onze CoŲrdinator Veilig hebben zich ingespannen om een goed draaiboek te hebben. Mede hierdoor kon de viering van Oud en Nieuw 2009 - 2010, op enkele incidenten na, goed verlopen. Ik wil ook de inwoners bedanken voor hun inspanningen om Oud en Nieuw vooral een feestelijk gebeuren te laten zijn.

2010 zal het jaar zijn van de Gemeenteraadsverkiezingen. Op 3maart a.s. zullen deze plaatsvinden. Mocht u gaan stemmen dan zult u op de kieslijst geen Wijkraad meer zien staan. In Pernis zal een Deelraad gekozen gaan worden. Voor de organisatie en de financiŽn heeft deze overgang geen gevolgen. Wel zal het aantal bevoegdheden worden uitgebreid met name op het gebied van schoon, heel en veilig.

Met het ingaan van de laatste drie maanden van deze bestuursperiode wil ik in het kort terugblikken op de afgelopen periode en vooruitblikken naar de periode tot aan de verkiezingen.

In de Buitenruimte zijn diverse grote projecten gestart, waarvan inmiddels enkele zijn afgerond. Zo is de G.A. Soetemanweg grondig aangepakt. De winkels hebben, via de inzet van de Ondernemersvereniging Pernis, een nieuw luifelplan gekregen. Bovendien is deze straat opnieuw ingericht en is het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Voor het winkelend publiek in Pernis is dit een grote verbetering.

Ook het Pemisseplein is opnieuw ingericht. Voor degenen die dit nog niet hebben kunnen zien, raad ik aan hier een keer langs te lopen. Het plein is nu ingericht conform de nieuwe Rotterdamse Stijl met straatklinkers en authentieke lantaarnpalen.

Een ander groot project is de herinrichting van de Pastoriedijk. Voor de Kerst is hiermee gestart. Het betreft hier het gedeelte van de Bakkeroordseweg tot aan de Ozingastraat. In dit project zal ook de nieuwe Rotterdamse Stijl tot uitvoering komen. Ik hoop dat bij de volgende Nieuwjaarsbijeenkomst gemeld kan worden dat dit project naar wens is afgerond.

Op het gebied van Welzijn is in 2009 het Wijkservicepunt uitgebreid met een Vraagwijzer. Een ieder kan hier terecht voor vragen over wonen, zorg en welzijn.

Vanuit het opbouwwerk is veel aandacht geschonken aan het oprichten en begeleiden van Buurtverenigingen. Inmiddels zijn er in Pernis op z'n minst vijf buurtverenigingen actief. Zij organiseren activiteiten die de onderlinge band tussen bewoners verstevigd. Zo zijn er meerdere evenementen en buurtfeesten georganiseerd en staan er nog veel op stapel. De buurtvereniging De oude haven heeft aan de Uiterdijk een tijdelijke ijsbaan aangelegd. In die zin brengt de winter ook nog iets leuks met zich mee.

In 2009 zijn een aantal langlopende trajecten opgestart. Eťn ervan is het Multifunctioneel Centrum (MFC). Na de vaststelling van de locatie, zijn plannen verder uitgewerkt. 2009 werd ook gekenmerkt door bestuurlijk overleg over het financiŽle knelpunt dat zich bij de verdere uitwerking voordeed. Recent heeft het College van B&W op dit punt een besluit genomen en wordt de realisatie van een MFC hierdoor sterk vergroot. Uiteindelijk zal de Raad een definitief besluit moeten nemen. Wij zullen politieke druk blijven uitoefenen.

In 2009 is het pand aan de Pastoriestraat gesloopt. Dit met het oog op de vestiging van de Maatschappelijk Opvang in Pernis. Met wethouder Kriens zijn hiertoe afspraken vastglegd. De verwachting is dat in 2010 met de nieuwbouw gestart kan worden.

In het kader van de WMO maakt de Wijkraad zich sterk, voor jong en oud met een medische urgentie, in Pernis een woning beschikbaar te krijgen. Op dit punt zal de bestaande gemeentelijke verordening aangepast moeten worden.

Ook de Gebiedsvisie 2030 is een traject van jaren. Hierbij gaat het om een toekomstvisie voor Pernis en hoe we Pernis leefbaar kunnen houden. Samen met studenten, Woonbron, Rabobank, OVP en andere partners wordt onderzoek gedaan naar diverse aspecten. Zo is gekeken naar het verbeteren van de Historische Ring van Pernis. Het resultaat van dit onderzoek is deels in de herinrichtingsplannen van de Pastoriedijk meegenomen.

Het imago van Pernis dient versterkt te worden. Ook dit is een onderdeel van de Gebiedsvisie 2030. Hoe ziet de buitenwereld Pernis en hoe kan dit beeld verbeterd worden. Pernis moet niet alleen bekend door de Shell, maar juist als dorp war het goed wonen, werken en leven is.

Het milieu verdient grote aandacht. De wijkraad wenst dat het concept van "De Duurzame Weg" ter hoogte van Pernis (A - 4 zuid) wordt uitgevoerd met een multifunctionele overkapping. Gelet op de kosten die hiermee gemoeid zijn, zal ook dit een jaren lang traject worden.

Dit jaar wordt het gebiedsgericht werken ingevoerd, ledere Gemeentelijke dienst en instelling heeft zijn eigen werkwijze. Tot nu toe had in principe iedere deelgemeente een eigen werkwijze. De invoering van het

gebiedsgericht werken betekent voor zowel de medewerkers van de diensten als van de Wijkraad een veranderde manier van werken.

Op het gebied van Veilig is geÔnvesteerd in de aanpak van overlastgevende personen, panden en jongerengroepen. In 2010 zal deze aanpak onder de loep worden genomen en aangepast waar dat nodig is. Inmiddels zijn er draaiboeken beschikbaar voor een gecoŲrdineerde aanpak van Koninginnenacht, Oud en Nieuw en evenementen in Pernis.

Bij het Metrostation is een bewaakte fietsenstalling gerealiseerd die in een duidelijke behoefte voorziet. Helaas kent de financiering van deze faciliteit een probleem. Er wordt nagegaan hoe dit eventueel opgelost kan worden.

In 2010 zal een kennisuitwisselingsprogramma wordt aangegaan met de Chinese stad Maoming. De situatie van Maoming kan worden vergeleken met die van Pernis. Het ligt in de bedoeling dat in februari a.s. een bestuursdelegatie uit Maoming naar Pernis komt. In deze tijd zal in Pernis ook het Chinese Nieuwjaar worden gevierd, compleet met lampionnenoptocht, vliegershow en Leeuwendans met vuurwerk.

Met de eerdergenoemde punten heb ik een kleine greep gedaan uit de activiteiten van de Wijkraad in 2009 en van activiteiten die in 2010 gaan plaatsvinden.

Ik wil allen die betrokken zijn bij het werk van de Wijkraad bedanken voor hun inzet voor Pernis. De leden van de wijkraad- en dagelijks bestuur commissies wil ik hierin betrekken. Zij bespreken en adviseren over onderwerpen die in de Wijkraad uiteindelijk worden besloten.

De Inter wijk commissies dragen op uitstekende wijze bij aan de activiteiten die in Pernis plaatsvinden.

In mijn dank woord wil ik ook de medewerkers van de verschillende diensten en instellingen betrekken. 2010 zal voldoende mogelijkheden bieden om onze samenwerking voort te zetten en voor Pernis belangrijk werk te verrichten.

Tot slot wil ik de medewerkers van de Wijksecretarie bedanken voor hun inzet.

Om onze doelstellingen in 2010 te bereiken zullen we goed moeten samenwerken, niet alleen intern maar ook met onze partners. Op ambtelijk en op bestuurlijk niveau.

De Wijkraadsvoorzitter

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks