CDA wijst begroting af

 

 

De vraag aan de raad de begroting van Hoogvliet op sluitende financiŽn goed te keuren zonder onderliggend en uitgesproken beleidsvoornemen is als het vragen om geld uit de portemonnee van Hoogvlieters zonder te vertellen wat ervoor wordt teruggegeven.
‘Dat kan en wil mijn fractie niet voor haar rekening nemen’, zegt fractievoorzitter Marianne van der Ham. Een motie van wantrouwen van het CDA overleefde de portefeuillehouder maar net. Een motie van Treurnis werd door de gehele raad aangenomen.
De motie van wantrouwen werd ternauwernood afgewimpeld, alleen omdat de IBP de motie om technische redenen niet ondersteunde. De portefeuillehouder kreeg wel de boodschap dat het geduld van de meerderheid raad bijna op is, met name ten aanzien van het niet nakomen van toezeggingen en uitvoering van beleid. ‘In de begroting heeft de portefeuillehouder Plexat gekort met 6000 euro en is de begroting voor H-action, de activiteiten voor de jeugd van 12 jaar en ouder in het geheel niet begroot, terwijl het DB eerder had aangegeven Plexat te begroten voor 27.000 euro en voor H-action 25.000 euro op te nemen. Zo wordt het wel heel moeilijk om Plexat en H-action op een goede manier uit te voeren.’

Het CDA ging als enige fractie niet akkoord met de begroting.
‘Het is enorm triest dat de raad onder andere heeft ingestemd met een meerjarenbegroting geŽnt op een nota Kunst en Cultuur die nog niet eens is verschenen en ingestemd heeft met een evaluatie van het dualisme die nog niet eens heeft plaatsgevonden. Daarnaast is een groot aantal moties - aangenomen tijdens behandeling van de Kaderbrief - , waarvan de uitwerking in de begroting zou moeten worden opgenomen, gewoon van tafel geveegd zonder opgaaf van redenen.’ Van der Ham benadrukte tijdens de begrotingsvergadering dat de visie van het DB op allerlei onderwerpen ontbreekt. ‘Een aantal beleidsnota’s is in 2007 ťn 2008 al toegezegd, maar is nog steeds niet gereed. Het DB heeft wel een visie, maar dat resulteert niet in uitvoerend beleid en dan leidt die visie tot niets. Hoogstens tot de visie dat je een visie moet hebben. Het derde bestuurlijke jaar van dit DB zou een oogstjaar moeten worden, maar nu is er op een aantal plaatsen nog niet eens gezaaid.’ Verder is het CDA van mening dat het DB teveel een afwachtende houding richting Rotterdam aanneemt. ‘Maatwerk voor Hoogvliet ontbreekt. Hoogvlieters kunnen heel goed aangeven wat zij van het bestuur verwachten. Laat bewoners meedenken. Zeker op het gebied van welzijn is daar nog een goede slag te maken.’

De CDA-fractie diende een motie van Treurnis in over de gebrekkige daadkracht van het DB om een eerder ingediende motie, waarin gevraagd werd de website te actualiseren, uit te voeren. De motie werd door de gehele raad omarmd. ‘Bewoners moeten op de hoogte kunnen blijven van onder andere de actuele besluiten van het DB’.

 

<<< terug naar voorpagina